Leerlingenzorg & begeleiding

Leerlingenzorg & begeleiding

De intern begeleider

De school beschikt over een intern begeleider. De intern begeleider draagt verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg. De intern begeleider bewaakt het onderwijsleerproces van de leerling en begeleidt leerlingen met een zorgvraag. Zij maakt onder andere analyses van toetsresultaten op school, klas en leerlingniveau en maakt hier met leerkrachten plannen op. Zij voert gesprekken met ouders omtrent de zorg voor leerlingen en begeleidt eventuele vervolgtrajecten. Op Het Schateiland kiezen we zoveel mogelijk voor kleine groepen. Dit houdt in dat een groot deel van de formatie wordt ingezet in kleine klassen (groepsleerkrachten). Hierdoor is het mogelijk veel zorg in de klassen zelf te geven.

Klik hier voor ons schoolondersteuningsprofiel.


Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling van ieder kind wordt gevolgd. De instrumenten om deze ontwikkeling te volgen noemen we het leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken hiertoe Parnassys. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 vult de groepsleerkracht twee keer per jaar observatielijsten in. Punten die aan de orde komen zijn onder ander het kringgedrag, het spel, de motorische ontwikkeling en de taalontwikkeling. Voor de kinderen van groep 2 wordt daarnaast bijgehouden welke vorderingen zij gemaakt hebben met betrekking tot de basisvoorwaarden om te kunnen gaan lezen en rekenen. In de groepen 3 t/m 8 worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden met behulp van toetsen. We onderscheiden hierin twee soorten toetsen; de methodegebonden toetsen en de methode-onafhankelijke toetsen. Voor de halfjaarlijkse toetsen, die we het leerlingvolgsysteem noemen, gebruiken wij IEP (inzicht eigen profiel).
 

Digitaal leerlingdossier

Van iedere leerling is er een leerlingdossier. In dit dossier worden de resultaten van toetsen, eventuele gegevens van speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapportgegevens van de verschillende leerjaren bewaard. Elk dossier valt onder de wetgeving met betrekking tot privacybescherming. Regelmatig bespreken de leerkrachten per groep samen met de intern begeleider de resultaten van de kinderen. Ook vinden er voortgangsgesprekken plaats tussen intern begeleider, leerkracht en eventueel directie.
 

Extra uitdaging

Op Het Schateiland hebben we voor kinderen die meer begaafd zijn een aangepast programma samengesteld, zodat zij ook uitgedaagd blijven tijdens de lessen. Ook nemen deze kinderen deel aan de plusklas of de bovenschoolse plusklas waar ze nog eens extra uitgedaagd worden. Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.