Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang

Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang

Basisschool Het Schateiland heeft een samenwerkingsverband met Kindercentrum de Schaapskooi voor het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is gehuisvest in het gebouw van obs het Schateiland. De peuterspeelzaal staat op vijf minuten loopafstand van de school bij Kindercentrum de Schaapskooi aan de Bloemendaalseweg 46 te Gouda. Hiermee wordt de samenwerking tussen Kindercentrum de Schaapskooi en obs het Schateiland in het 'Integraal-Kinderopvang-Onderwijs-Centrum' vorm gegeven. Door deze dagelijkse samenwerking is de meest complete begeleiding voor kinderen van 2 t/m 12 jaar tot stand gekomen.

Buitenschoolse opvang

Algemeen
De inpandige BSO wordt georganiseerd door de Schaapskooi. De buitenschoolse opvang kan een aanvulling zijn op en/of tijdelijke vervanging zijn van de thuissituatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen en ideeën van ouders ten aanzien van (op)voeding en verzorging.
Daarnaast is de buitenschoolse opvang een plek waar:
• de kinderen voorop staan, waar ze zich veilig en geborgen voelen en zichzelf mogen zijn;
• kinderen hun vrije tijd doorbrengen en waar ze andere kinderen ontmoeten;
• we met de kinderen zoeken naar een invulling waarbij ontspannen, beleven en ervaren, zowel binnen als buiten, centraal staan;
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Schaapskooi via https://www.kcdeschaapskooi.nl, tel. 0182-571373 of u kunt een inschrijfformulier in de speelzaal of op school ophalen en invullen. Een indicatie van de kosten vindt u hier.

Openingstijden 
Voorschoolse opvang wordt aangeboden vanaf 7:30 uur. De leidsters ontvangen de kinderen in een gezellige BSO-ruimte.  Voor de school begint, brengt de leidster de jongste kinderen naar de verschillende klassen.
Naschoolse opvang start, zodra basisschool het Schateiland stopt. De BSO-leidsters halen de jongste kinderen op uit de verschillende groepen. De oudere kinderen vinden zelf hun weg. De BSO sluit om18:30 uur.
Vakantieopvang is mogelijk van 7:30 uur tot 18:30 uur. Ook tijdens studiedagen van leerkrachten en andere vrije uren van de school waarop buitenschoolse opvang wordt aangeboden is de BSO geopend.

Groepssamenstelling
Binnen de BSO worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de groep wordt er gewerkt in kleinere groepen.
Per 10 kinderen is één leidster aangesteld. In zowel het activiteitenaanbod als in de indeling van de groepsruimtes wordt zorgvuldig rekening gehouden met de verschillen in behoeftes van jongere en oudere kinderen.
De kinderen worden in een eigen groepsruimte opgevangen, waar ze wat kunnen eten en drinken, een activiteit kunnen doen en zich kunnen ontspannen. Daarnaast bestaat voor de kinderen ook de mogelijkheid om buiten te spelen of deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten bijv. in gymzaal of speellokaal.


Peuterspeelzaal

Algemeen
De peuterspeelzaal is gehuisvest in een voormalige schaapskooi, die herbouwd is en als permanente speelzaal werd ingericht. Er wordt onderdak geboden aan 5 peutergroepen. De speelzaal ligt in de wijk Bloemendaal tussen kdv de Boerderij en kdv het Zomerhuis in en deelt de buitenspeelplaatsen met deze kinderdagverblijven. De speelzaal werkt samen met openbare basisschool Het Schateiland.
Deze voorziening biedt de mogelijkheid van spelend leren en lerend spelen, waarbij alle ontwikkelingsgebieden in een doorgaande speel-leerlijn aan de orde komen. De leiding van de peuterspeelzaal zorgt samen met de leerkrachten van de school voor een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat en maken daarbij gebruik van elkaars competenties. Er worden gezamenlijke thema's gebruikt en voor alle kinderen is er eenzelfde kind-volgsysteem.
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Schaapskooi via https://www.kcdeschaapskooi.nl, tel. 0182-571373 of u kunt een inschrijfformulier in de speelzaal of op school ophalen en invullen. Een indicatie van de kosten vindt u hier. 

Openingstijden
De speelzaal heeft 5 groepen van 16 kinderen die op vaste dagdelen de speelzaal bezoeken: 's morgens van 08:30 uur tot 12:00 uur en 's middags van 13:15 uur tot 15:15 uur.
Groep 1 maandagochtend-donderdagmiddag
Groep 2 maandagmiddag-donderdagochtend
Groep 3 dinsdagochtend-vrijdagmiddag              
Groep 4 dinsdagmiddag-vrijdagochtend
Groep 5 woensdagochtend
Een andere combinatie van dagdelen is hier in beperkte mate mogelijk. De woensdagochtendgroep is een groep waarin kinderen uit de andere groepen een keer extra kunnen komen en waarin kinderen alvast 1 x per week kunnen komen spelen om na verloop van tijd door te stromen naar een van de andere groepen. 
Op woensdagmiddag en gedurende de vakanties van de basisschool is de peuterspeelzaal gesloten.
De VVE wordt aangeboden voor ten minste 10 uur per weer.

VVE/Piramide

Programma 'Piramide' 
Op de peuterspeelzaal wordt thematisch gewerkt aan de hand van het programma Piramide, waarmee een goede aansluiting gevonden wordt bij de belevingswereld van de kinderen. 
Vijf keer per jaar wordt een thema aangeboden gedurende acht weken. Op die manier is er voldoende ruimte om het thema tot z'n recht te laten komen.
 
VVE
Om kinderen te ondersteunen die door hun opvoeding of omgeving onvoldoende voorbereid zijn op het leren op school wordt de mogelijkheid van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) geboden. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen met name door hun taal- (en reken)vaardigheden te vergroten, maar ook door het vroegtijdig opsporen van achterstanden op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.
Door VVE worden deze kinderen voorbereid op de basisschool. Dit gebeurt o.a. door middel van het aanbieden van het piramideprogramma, gedurende tenminste 10,5 uur per week, eventueel aangevuld met een programma gericht op opvoedondersteuning voor ouders.

Informatieboekje
Het informatieboekje van de peuterspeelzaal, waarin u alle voor u van belang zijnde zaken aantreft, vindt u hier